Tentang Kami

Dewan Redaksi:

Sugiyarto S.Kom
Ikmal Maulana Akbar S.Kom
Sofwan farohi SH

Pelaksana

Mamat Rahmat
Rajail Khaerot
Irvan M Yusuf